Privacyverklaring 21 sep 2024 Privacyverklaring 21 sep 2024 Privacyverklaring 21 sep 2024 Privacyverklaring 21 sep 2024 Privacyverklaring 21 sep 2024 Privacyverklaring 21 sep 2024

Privacyverklaring
Placeholder for Kunstnacht 2022 DELTATUNEKunstnacht 2022 DELTATUNE

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18-08-2023. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen, zonder dat we je daarover informeren. Het is daarom verstandig om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Web­site kun​st​nacht​.nl

Kunstnacht Nijmegen respecteert de privacy van onze vrienden en donateurs, (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken. Stichting Kunstnacht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Stichting Kunstnacht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uit­gangspun­ten

Kunstnacht Nijmegen ver­w­erkt jouw per­soon­s­gegevens op basis van (één of meer van) de vol­gende grondslagen:

Doel ver­w­erk­ing persoonsgegevens

Kunstnacht Nijmegen verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen:

Bewaren van persoonsgegevens

Kunstnacht Nijmegen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verwerkt, waarbij de wettelijke (bewaar)termijnen in acht worden genomen.

Delen van per­soon­s­gegevens met derden

Kunstnacht Nijmegen verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cook­ies, of vergelijk­bare technieken

Kunstnacht Nijmegen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies/pixels. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Nieuws­brief­sys­teem (Mailchimp), andere mail­ings, reserver­ingssys­te­men (Eventbrite) en app.

Kunstnacht Nijmegen verstuurt nieuwsbrieven via het nieuwsbriefsysteem Mailjet.
Mailchimp kent de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrieven. Als je hiervan gebruik maakt, ontvang je geen nieuwsbrieven meer.

Voor de verkoop van tickets hebben werken wij met het systeem van Eventbrite. Eventbrite heeft haar eigen privacy policy.

Gegevens inzien, aan­passen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstnacht Nijmegen en heb je het recht op de overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: info@kunstnacht.nl. Ook als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kun je contact met ons opnemen.

Foto’s en beeldmateriaal

Op ons evenement worden foto's en video's gemaakt. Door aanwezigheid op ons evenement geef je automatisch het volledige en onbeperkte gebruiksrecht aan Kunstnacht Nijmegen om beeldmateriaal te gebruiken en openbaar te delen.

Hebben we een close-up van je gemaakt waarvan je liever niet hebt dat wij deze in de toekomst opnieuw gebruiken, dan kun je dit ons laten weten door te mailen naar info@kunstnacht.nl.